Saturday, June 14, 2008

Does KNOWLEDGE represent Everything?


ပညာသည္ အရာရာေလာ

ရီဗ်ဴး
ျဗိတိလွ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ “တိုနီဘလဲ”၏ ေပၚလစီမိ္န္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ ဤသို႔ ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ထိပ္တန္းဦးစားေပး လုပ္ငန္းသံုးခု ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ပထမ ပညာေရး၊ ဒုတိယ ပညာေရး၊ တတိယ ပညာေရးပါပဲ” ..ဟူ၏။ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ ျဗိတိလွ်လူထု၏ ဟဒယႏွင့္ သြားေတြ႔သလို၊ ပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈလည္း ရခဲ့ပါသည္။ “ပညာေခတ္”၏ စံျပဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆိုေသာ အေျပာအဆိုမ်ိဳးႏွင့္ပင္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကသည္မ်ား ရွိသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ “တိုနီဘလဲ”ကိုသာမက၊ “ပညာေခတ္”တစ္ခုလံုးကိုပင္ စိန္ေခၚလိုက္ဟန္ရွိသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ မၾကာခင္က ထြက္ေပၚလာရာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားၾကားတြင္ အေတာ္ကေလး လႈပ္သြားသည္ဟု သိရသည္။စာေရးသူမွာ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ၾသဇာတိကၠမၾကီးေသာ ပညာေရးပါေမာကၡ “အယ္လစ္ဆန္ဝု(ဖ)” ALISON WOLF ျဖစ္ေနျပန္ရာ ပညာေလာကအတြက္လည္း အေလးထား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ပါေမာကၡ အယ္လစ္ဆန္က ပညာႏွင့္ စီးပြားေရးကို ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားၾကည့္ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို သုေတသနမွန္ျပားေပၚ တင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ စာအုပ္အမည္ကပင္ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ DOES EDUCATION MATTER? ဟူ၏။

သို႔ျဖင့္ “ပညာေခတ္၏ ပညာေရး” EDUCATION IN THE AGE OF KNOWLEDGE တစ္ခုလံုးကိုပင္ ျပန္လည္ ရီဗ်ဴးလုပ္ၾကဖို႔ အေၾကာင္းဖန္တာေတာ့သည္။ပညာဘိဇနက္ (Knowledge Business)
ေျပာရလွ်င္ “၂၁ရာစုမွာ ပညာေခတ္ ျဖစ္လိမ့္မည္”ဆိုေသာ လားရာအျမင္မွာ ၂၀ ရာစု ဒုတိယႏွစ္ဝက္ေလာက္ကပင္ တြင္က်ယ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈအရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္း၊ စီမံကိန္းစီးပြားေရးအျပိဳႏွင့္ သတင္းနည္းပညာ ေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ ရလာျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ပညာေခတ္၏ အျခင္းအရာမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ပံုေပၚလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဘဝတြင္ “အသိပညာလုပ္ငန္းမ်ား” KNOWLEDGE INDUSTRIES ေ႔ရွတန္းေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးသည္ပင္ “ပညာစီးပြားေရး” KNOWLEDGE ECONOMY သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းလာျပီဟု ေကာင္ခ်က္ခ်လာၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္က “ပညာ” KNOWLEDGE ကို အဓိကအက်ဆံုး “ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းအျမစ္” PRODUCTIVE RESOURCES အျဖစ္၊ သတ္မွတ္လာၾကရာ “ပညာေရး”သည္ပင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီ အရပ္ရပ္အတြက္ အဓိက ႏိုင္ဖဲတစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ႏွင့္အမွ် “ပညာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား” မွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေကာင္းဆံုး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ “အပိုလိုအုပ္စု” APOLO GROUP ဆိုလွ်င္ “ဖစ္နစ္တကၠသိုလ္” UNIVERSITY OF PHOENIXလို အၾကီးဆံုး ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္မ်ိဳး ထူေထာင္ႏိုင္သည္အထိ ေျခလွမ္းသြက္လာခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းမွ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ၁၀၈ သန္းမွ်ပင္ အျမတ္ရသည္ဟုလည္း သိရသည္။ သို႔ျဖင့္ “ပညာဘိဇနက္” KNOWLEDGE BUSINESS မွာ စီးပြားေရးသမားတို႔ မ်က္စိက်စရာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။

ပညာ၏“စန္း”မွာ ဤမွ်ႏွင့္ ရပ္တန္႔ေနသည္ မဟုတ္ပါ။ “ပညာေရးတြင္ မ်ားမ်ားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေလ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပို၍ေအာင္ျမင္မႈရေလ” ဆိုေသာ ေလာဂ်စ္မွာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားၾကားတြင္ အထူးေရပန္းစားလာသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အရပ္ရပ္ျပႆနာအားလံုးကို ပညာျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားႏိုင္လိမ့္မည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ “ပညာ”ကို မဟာဗ်ဴဟာ အသံုးခံကစၥည္းလို သေဘာထားလာၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ “ပညာသည္ပါဝါ” KNOWLEDGE IS POWER ဆိုေသာ အဆိုအမိန္႔မွာ ျပန္လည္တစ္ေခတ္ဆန္းလာျပီး “ပညာပိုလိုတစ္” KNOWLEDGE POLITIC ဆိုေသာ ေဝါဟာရပင္ ျဖစ္တည္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ပညာေရးကို ေစ်းကြက္ေဘာင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ သြင္းျခင္းအေပၚ သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၁ ရာစုႏွစ္ဦး၊ “ေဒါ့ကြမ္ေစ်းကြက္” DOT-COM MARKET အျပိဳႏွင့္ စက္တင္ဘာ (၁၁)အေရးအခင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤအသံမ်ားမွာ ပိုစိတ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုစူးလာခဲ့ပါသည္။

ငယ္ရုပ္လူၾကီး
ပညာေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝအာမခံခ်က္အတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ အေျခခံျဖစ္လာသည္။ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာ၊ ဘာသာရပ္ေကာင္းေကာင္းတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စာေမးပြဲေအာင္ေရးသည္သာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္မွန္းခ်က္လို ျဖစ္လာရသည္။ ဤေနရာတြင္ ေက်ာင္းေကာင္းဆိုသည္မွာ ေငြကုန္ေၾကးက် အမ်ားဆံုး၊ နာမည္အၾကီးဆံုး ေက်ာင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုျပီး၊ ဘာသာရပ္ေကာင္းေကာင္း ဆိုသည္မွာလည္း လတ္တေလာ ေစ်းကြက္တြင္ ေငြအျဖစ္ အလြယ္ဆံုးဘာသာရပ္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ပညာေရးသည္ပင္ အနာဂတ္အဆင့္ေနရာတြင္ အာမခံခ်က္တစ္ခုလို ျဖစ္လာရသည္။ POSITIONAL GOOD ဟု ဆိုပါသည္။ ဤအတြက္ ေနာင္ေရးကို ပူပင္တတ္ေသာ မိဘတိုင္းက မိမိသားသမီးကို မူၾကိဳမွစ၍ တကၠသိုလ္ထိတုိင္ တရစပ္ ေမာင္းရေတာ့သည္။

ျဖစ္လာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ အေကာင္းခ်ည္းဟုဆိုရန္ ခက္ပါလိမ့္မည္။ ပထမဆံုး သတိျပဳမိလိုက္သည့္ ရလဒ္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ငယ္ဘဝမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းဟု ဆိုပါသည္။ “ဆယ္ေက်ာ္သက္မတိုင္မီ အရြယ္မ်ား” PRETEEN ဆိုလွ်င္ အေပါင္းအသင္းမဲ့၊ မိခင္ရင္ခြင္ေပ်ာက္ ျဖစ္လာျပီး ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္သာ ႏွစ္ပါးသြားေနရေတာ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၏ ေဘးထြက္ အက်ိဳးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကသူ ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ဆိုခဲ့ပါ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အရြယ္မတိုင္မီ မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္း စေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိႏိုင္သလို၊ အထီးက်န္ဆန္ျခင္း၊ သာမန္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း စေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မလိုလားဖြယ္ရာမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ပညာေခတ္၏ အနာဂတ္ဖန္တီးရွင္မ်ားမွာ “တစ္ကိုယ္ေတာ္၊ မွန္ေၾကာင္၊ ဖက္တီးေလးမ်ား” ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း လူငယ္ဘဝ၏ ၾကည္ႏူးရင္ခုန္စရာမ်ားတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးခ်ိန္ ဟူ၍ မရွိေတာ့ပါ။ ၾကီးမားေသာ ယွဥ္ျပိဳင္စိန္ေခၚမႈမ်ား ေအာက္တြင္ အရြယ္ကို စေတးျပစ္လိုက္ရပါသည္။ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပင္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ မၾကည့္ျမင္ႏိုင္ဘဲ ျပိဳင္ဘက္အျဖစ္သာ သေဘာထားလာၾကသည္။ အက်ိဳးဆက္မွာ “အတၱ ဗဟိုျပဳလူငယ္မ်ား” SELFCENTERED YOUTH ေမြးထုတ္သလို ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေသာ လူငယ္မ်ားျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ “စုေပါင္းစြမ္းအင္” SYNERGY ကို ဖန္တီးႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။

စက္ယႏၱရားတကၠသိုလ္
ပညာေရးကို စီးပြားေရးေမွ်ာ္ကိုးခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ဖန္တီးၾကျခင္းသည္ ပညာေရး၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို က်ဥ္းက်ံဳ႕သြားေစသည္ဆိုေသာ အေကာက္အယူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ က်ဥ္းက်ံဳ႕ရံုမွ်မက ပံုပ်က္၍ပင္သြားႏိုင္သည္ ဟုပင္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ သိၾကျပီးသည့္အတိုင္း စီးပြားေရးတြင္ ကိန္းဂဏန္း ညႊန္းကိန္းမ်ားကို အားျပဳေလ့ရွိရာ ပညာေရးေလာကတြင္ပါ ဤအစဥ္အလာက အရိပ္ထိုးလာသည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ “ပညာအလုပ္သမား” KNOWLEDGE WORKER မည္၍မည္မွ် လိုမည္ဆိုေသာ လ်ာထားခ်က္ကို ခ်ိန္ရြယ္ျပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုက တစ္ႏွစ္လွ်င္ မည္မွ် ေမြးထုတ္ႏိုင္ရမည္ဆိုေသာ စီမံကိန္းမ်ိဳးေတြ ရွိလာသည္။ စင္စစ္ အေရအတြက္ကို တိုးခ်ဲ႕လိုက္သည္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ က်ဆင္းလာႏိုင္သည့္ တူရႈခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ကမကထလုပ္ေသာ ဆာေဗးတစ္ခုအရ ျဗိတိလွ်တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ ဘြဲ႔ရမ်ား၏ ပညာရည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အေရအတြက္မ်ားမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္အတူ ကၽြဲကူးေရပါျဖစ္လာသည့္ အျခားျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ား ပို၍ တင္းက်ပ္လာျခင္း၊ ပညာသင္စရိတ္မ်ား ၾကီးျမင့္လာျခင္း၊ တကၠသို္လ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဘတ္ဂ်က္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရာျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ပို၍အေရးၾကီးသည္မွာ တကၠသိုလ္မ်ား၏ မူလကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား မႈန္ဝါးလာသည့္ ကိစၥဟု ဆိုၾကသည္။ ေျပာရလွ်င္ တကၠသိုလ္ပညာေရးမွာ အေသမဟုတ္ပါ။ အရွင္ျဖစ္သည္။ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာထုတ္ယူေရး သက္သက္မွ်မဟုတ္ပါ။ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်သလို ေပၚျပဴလာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေက်နပ္ေန၍ မျဖစ္ပါ။ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို ေစ့ေဆာ္ေသာ သုေတသနပညာေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေနအထားမ်ားႏွင့္ တစ္စစ ေဝးလာျခင္းမွာ တကၠသိုလ္တစ္ခုအတြက္ “အရင္းအျမစ္မ်ား ခန္းေျခာက္လာျခင္း” DRAINING OF RESOURCES ဟု ေဝဖန္ၾကပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အထက္က ညႊန္းဆိုခဲ့ေသာ ပါေမာကၡ “အယ္လစ္ဆန္”၏ စကားတစ္ခြန္းကို ျပန္လည္ရည္ညႊန္းလိုသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလာက္ မေခ်ာင္လည္တဲ့ အေျခအေနမွာေတာင္ ပညာေရးကို ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုက စနစ္တက် ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီအစဥ္အလာကို လစ္လ်ဴရႈျပီး ပညာေရးမွ ပညာေရးသက္သက္ လုပ္ေနရင္ တာဝန္ေက်ႏိုင္ပါ့မလား” သူ စိန္ေခၚလိုက္ေသာ ေမးခြန္းကို အေျဖေပးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကရာမွ “ပညာ”ဆိုသည္ႏွင့္ ပက္သပ္၍ပင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကဖို႔ ျဖစ္လာရေတာ့သည္။

ပညာအစစ္သို႔
“ပညာေခတ္”၊ “ပညာစီးပြားေရး”၊ “ပညာအလုပ္သမား” …။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ “ပညာ”ဆိုေသာ ေ႔ရွဆက္စကားမွာ အက်ယ္ေလာင္ဆံုး ျမည္ဟည္းလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ယခုေတာ့ ဤပညာသည္ပင္ ပညာစစ္ ဟုတ္မဟုတ္ ျပန္လည္စိစစ္လာၾကရသည္။

ယေန႔ အေျပာမ်ားေနေသာ “ပညာ” KNOWLEDGE ဆိုသည္မွာ ရလာေသာ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းမ်ားကို အသံုးတည့္ေရးရႈေထာင့္မွ အသြင္ေျပာင္း ပံုေဖာ္ယူလိုက္သည့္ အသိပညာ သို႔မဟုတ္ အတတ္ပညာမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳေရး မ်က္ႏွာစာတစ္ခုတည္းမွ ခ်ဥ္းကပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းရွိ ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ ၉၆ပါးေဆးအျဖစ္ မေမွ်ာ္လင့္အပ္ဟု ဆိုသည္။ လတ္တေလာ အသံုးတည့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရရွည္ အားကိုးအားထားျပဳျခင္းမွ ျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သူ႔တြင္ “အဆံုးစြန္တန္ဖိုး” ABSOLUTE VALUE မရွိ။ “ႏႈိင္းရတန္ဖိုး” RELATIVE VALUE တန္ဖိုးသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာဆိုသည္ထက္ “သညာ”ဟုသာ ဆိုသင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ “တကယ့္ပညာအစစ္” WISDOM မွာ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ဤပညာအစစ္သည္ တစ္ပြဲထိုးကုထံုး မျဖစ္ေစရ။ ေလာကလံုးသေဘာ ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ (UNIVERSAL CONCEPT)။ ေရရွည္ခံသည့္ တန္ဖိုးရွိရမည္ (SUSTAINABLE VALUE)။ က်င့္ဝတ္ပိုင္းအရ အစစ္ေဆးခံႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ (MORALLY JUSTIFIED)။ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရမည္ (ALL ROUND DIMENSIONS) စသျဖင့္ ညႊန္းဆိုလာၾကပါသည္။

ဤဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လက္ရွိ “ပညာေရး” EDUCATION ကိုလည္း ေဝဖန္သံုးသပ္လာၾကသည္။ လက္ရွိပညာေရးမွာ ပညာအစစ္ကို မဖန္တီးႏိုင္၊ သညာအဆင့္မွ်ႏွင့္ တန္႔ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ တကယ့္ပညာေခတ္စစ္စစ္ကို ဦးတည္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ယေန႔ပညာေရးကိုပင္ ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ရေတာ့မည္ဟု ဆိုပါေၾကာင္း။
စာညႊန္း - THE EDUCATION SHIBBOLETH

ေက်ာ္ဝင္း “ပညာ၊ ပညာေရးႏွင့္ စိန္ေခၚၾကသူမ်ား - KNOWLEDGE, EDUCATION AND CHALLANGERS” စာအုပ္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အား ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆၅ မွ ၁၇၀ ထိ)။…။

ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဆရာေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ စာအုပ္ကိုဖတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခတ္ရဲ႕ ေၾကးမံုျပင္မွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တင္ၾကည့္မိေသးတယ္။ ေတြ႕လိုက္ရသလိုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြမ်ားတဲ့ေခတ္၊ ျမန္ႏႈန္းေတြနဲ႔ စကားေျပာရင္း ထိေရာက္မႈကို အဓိကထားတဲ့ ေခတ္ပါ။ ၂၀ ရာစုအကုန္ပိုင္းေတြနဲ႔ ၂၁ ရာစုအစမွာ တိုးတက္လာတဲ့ သတင္းနည္းပညာရဲ႕ ရိုက္ခ်က္ေတြပဲေပါ့။ ဒီေန႔ေခတ္ ေၾကးမံုျပင္မွာ တင္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ေနရာက အမ်ားနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဟုိးအေဝးၾကီးမွာေရာက္ေနပါတယ္။ ဆက္ျပီး စဥ္းစားရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖတ္သန္းရတဲ့ ေခတ္ကို ပညာေခတ္လို႔ အမ်ားကေခၚေနတာကေန၊ အခုဆို ေနာက္တေခတ္ကိုေတာင္ ေျပာင္းလဲေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သတင္းနည္းပညာရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာကို အခုအခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးမျပဳႏိုင္ေသးပါဘူး။ လူတန္းစားတစ္ရပ္ရဲ႕ အသံုးပဲရွိေသးတယ္။ ေနာက္ျပီး သူ႔ရဲ႕အသံုးဝင္မႈကိုလည္း အျပည့္အဝ အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ေတြးမိတယ္။ ဒါဟာ သတင္းနည္းပညာေခတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္က်မႈတစ္ခုပါ။ ကမာၻလံုးျခံဳတဲ့ အျမင္နဲ႔ၾကည့္ရင္ ခပ္ေဝးေဝးမွာ က်န္ေနခဲ့ပါျပီ။

အဆိုးထဲက အေကာင္းကို သဲ့ယူၾကစို႔ရဲ႕။ သူတို႔ေတြက ေ႔ရွကေနျဖတ္သြားျပျပီးသားဆိုေတာ့ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ၊ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမလဲ ဆိုတာကို ၾကိဳေတြးၾကည့္လို႔ ရမွာပါ။ ပံုတူကူးခ်လို႔ မရမွာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ “တစ္ေက်ာင္း တဂါထာ၊ တစ္ရြာ တပုဒ္ဆန္း” ျမန္မာ စကားပံုလည္း ရွိသားမဟုတ္လား။ ဒီလိုသာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးကေရာ ဘယ္လိုပညာေရးမ်ိဳးလဲ။ ဒီပညာေရးကို ျဖတ္သန္းလို္က္ရင္ေရာ (ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပညာရွာသူေတြ အတြက္) ဘာေတြက်န္ခဲ့မလဲ။

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ပညာဆိုတာကို အသံုးခ်ႏိုင္မႈနဲ႔ တိုင္းတာေနပါတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဟုတ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလည္း အလုပ္တစ္ခုရဖို႔ ရွိေနရမဲ့ (ရွိေနရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔လည္း ထင္ရတဲ့) သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေတြ မ်ိဳးစံုပါပဲ။ အဲဒီၾကားထဲမွာ လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရတာပါ။ အမ်ားစုကေတာ့ လက္ဝယ္ရွိေနရံုပါပဲ။ သင္တန္းျပီးမွမေျပာနဲ႔ တက္ေနစဥ္ကတည္းက နားမလည္၊ ဘာမွမသိတာေတြမ်ားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အေျခခံမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ ဆိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အေျခခံပညာေရးကို (ဒီေနရာမွာ အေျခခံပညာေရးဆိုသည္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိလို႔ ဆိုလိုခ်င္ပါတယ္။) ႏိုင္ငံေတာ္ကေန တာဝန္ယူပါတယ္။ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိျပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က အျပန္႔က်ယ္မႈ (လူအမ်ား စာတတ္ေျမာက္ေရး) ကိုရည္ရြယ္တယ္။ အကယ္၍ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ရွိေနမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေတြက အျပန္႔က်ယ္မႈထက္ ထိေရာက္မႈကုိ အားေပးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အေျခခံပညာေရးအတြက္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ အျပန္႔က်ယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းေအာက္က ေပါက္ဖြားလာသူေတြျဖစ္ေတာ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈ၊ စူးစမ္းရွာေဖြမႈ လိုမ်ိဳး အေျခခံေကာင္းေတြ လြတ္ေနရတယ္လို႔ထင္တယ္။

အေရအတြက္မွသည္ အရည္အခ်င္းဆီသို႔ ဆိုေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက လႈပ္ရွားမႈဟာလည္း သူတို႔ေတြေျပာသလိုပါပဲ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းထြက္ေတြ မ်ားလာရံုမွလြဲလို႔ ေကာင္းက်ိဳးေပးမႈနည္းပါတယ္။ ဟုတ္မေရာင္ တတ္ေယာင္ကားေတြ ပိုမ်ားလာလို႔ အႏၱရာယ္ေတာင္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တကၠသိုလ္ပညာေရးဟာ အျပန္႔က်ယ္မႈ ခြင္ထဲမွာပဲ ရွိေနတယ္ထင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔နဲ႔ စူးစမ္းရွာေဖြမႈ အပိုင္းေတြမွာ အားနည္းေနတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာက သူတို႔အေနနဲ႔ ပညာလို႔ေတာင္ မသတ္မွတ္ခ်င္ေတာ့ပဲ သညာအဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာကိုေရာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားရပါအံုးမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္လည္း ေစာေစာကေျပာခဲ့သလို သူတို႔ေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေလ့လာျပီး အေကာင္းဆံုးနည္းကုိေရြး ျပီးေတာ့အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေနာက္ကလိုက္ရမွာပါ။

ဟုတ္ကဲ့ ေတာင္ေရာက္ေျမာက္ေရာက္နဲ႔ သမုဒၵရာေရျပင္ေပၚ ဆီးေစ့က်သေလာက္ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးလႈိင္းေတြမွာ အမွားပါရင္လည္း ခြင့္လႊတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အားနည္းမႈ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ည့ံဖ်င္းမႈပဲ ျဖစ္လို႔ပါ။ အဓိက ဒီစာေလးရဲ႕ရည္ရြယ္ရင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာေတြ စဥ္းစားဖို႔ အေၾကာင္းမ်ားထဲက တစ္ခုေလမ်ားလားဆိုျပီး အားလံုးကို မွ်ေဝလိုက္တာပါ။ ေအာ္ ဒီေန႔ေခတ္ေၾကးမံုေပၚက ကၽြန္ေတာ့္ပံုရိပ္ကေတာ့ ဝိုးတဝါးသာသာပါဆိုတာ ေျပာဖို႔ေမ့ေနတယ္။

သုခမိန္။…..။

9 comments:

ဇနိ said...

ကြ်န္မလည္း စဥ္းစားမိတာ ၾကာၿပီ။ အေျဖေတာ့ မထြက္ဘူး။
မဇနိ

MgThaJan said...

ေဆာင္းပါးေလး ေကာင္းတယ္ဗ်ိဳ႕ :)

ရြက္၀ါ said...

ကိုသုခမိန္ေရ ဒီပို႔ေလးကိုေတာ့ စိတ္၀င္စားတယ္။ ကြန္မန္႔ေတြေပးၿပီး လာေဆြးေႏြးမယ္ဗ်ာ။ အခန္းလိုက္ေလးေတြ ေဆြးေႏြးသြားမယ္။ ေျပာခ်င္တဲ့ စကားေတြက အရမ္းမ်ားေနလို႔ ေနာက္မွ တစ္ခန္းခ်င္းစီ ေန႔စဥ္ကြန္မန္႔လာတင္မယ္။ ဖတ္ရတာ ပ်င္းေနမွာလည္း စိုးလို႔လည္းပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ပထမဆံုး အပိုင္းေပါ႔။

မူရင္း ပေရာ္ဖက္ဆာႀကီးရဲ႕စာအုပ္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒီေဆာင္းပါးထဲက အေနအထားကေတာ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ စိတ္ပူစရာေတြကိုပဲ ျပသြားတယ္။ အေျဖေတြ၊ ေျဖရွင္းလို႔ ျဖစ္နိုင္တဲ့ နည္းေတြ မေတြ႔ရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိသေလာက္ အေျဖေတြကိုလည္း အခန္းလိုက္ ေဆြးေႏြးေပးသြားပါမယ္။ အိမ္ရွင္ေတြေရာ ဧည့္သည္ေတြေရာ သီးခံၿပီးသာ ဖတ္ၾကေပေတာ့လို႔ ႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္ပါတယ္။

၁။ ရီဗ်ဴး အခန္း
ပညာေရး ေလာကမွာ ၾသဇာတိကၠမႀကီးတဲ့ ပါေမာကၡ “အယ္လစ္ဆန္ဝု(ဖ)” ဆိုသူက ပညာနဲ႔စီးပြားကို ခ်ိန္ဆက္စဥ္းစားၿပီးထြက္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို သုေတသန မွန္ျပားေပၚတင္လိုက္တာတဲ့။ ပညာနဲ႔စီးပြား လူ႔ဘ၀မွာ ဘယ္ဟာက ပိုအေရးပါသလဲေပါ့။ ခ်ိန္စက္တယ္လို႔ဆိုထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲလိုပဲသေဘာေပါက္လိုက္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ပညာနဲ႔စီးပြားဆိုတာက ဘယ္ဟာကႀကီးသလဲ ဘယ္ဟာက ငယ္သလဲ ႏွိဳင္းလို႔ရနိုင္တဲ့တန္ဖိုးေတြ၊ တနည္းေျပာရရင္ ၀န္ရိုးတစ္ေခ်ာင္းတည္းေပၚက တန္ဖိုးေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တဲ့ သီးျခား၀န္ရိုးေတြေပၚမွာ ရပ္တည္ေနၾကတယ္။ x တန္ဖိုးနဲ႔ y တန္ဖိုး ဘယ္သူက ႀကီးလဲ/ ေသးလဲ စဥ္းစားေနေတြးေနရင္ အလုပ္မဟုတ္တာ လုပ္ေနတဲ့သူျဖစ္သြားမွာေပါ႔။ အမွတ္ ၂ ခုရွိတယ္ဆိုပါစို႔ သူတို႔ခ်င္းႏွိုင္းရင္း ဘယ္သူကေရွ႕နားေရာက္တယ္ ေနာက္နားေရာက္တယ္။ x တန္ဖိုးကိုနွိဳင္းလိုက္တာ။ ဘယ္သူက အထက္နားေရာက္တယ္ ေအာက္နားေရာက္တယ္။ အဲလိုဆိုေတာ့ y တန္ဖိုးကို ႏွိဳင္းလိုက္တာပါ။ ေရွ႕ကိုမ်ားမ်ားေရာက္ဖို႕ဆိုရင္ x တန္ဖိုးကိုတိုးေပးဖို႔လိုမယ္။ အေပၚကို တတ္ခ်င္ရင္ y တန္ဖိုးကိုတိုးေပးဖို႔လိုမယ္။ အဲလိုပဲ ပညာနဲ႔ စီးပြားကလည္း သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အသံုး၀င္ေနတဲ့ သီးျခားစီ ရပ္တည္ေနတဲ့ ႏွိဳင္းယွဥ္လို႔ မျဖစ္တဲ့ တန္ဖိုး ၂ ခုလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ထင္တာပဲ။

လူ႔ဘ၀ဆိုတာကိုက်ေတာ့ အဲဒီ၀န္ရိုး ၂ ေခ်ာင္းလံုးေပၚမွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးေတြေပၚမွီခိုၿပီး တည္ရွိေနတဲ့ xy ျပင္ညီေပၚက အမွတ္တစ္ခုလို႔ဆိုပါစို႔။ ပညာဆိုတာလည္း ေကာင္းမွ။ စီးပြားဆိုတာလည္းရွိမွ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘ၀ဆိုတာက လွနိုင္တာကိုး။ သူတို႔ခ်င္းကလည္း အျပန္အလွန္မွီခိုေနေသးတယ္။ ပညာမတတ္ရင္ စီးပြားရွာရပင္ပန္း။ စီးပြားမရွိျပန္ရင္လည္း ပညာတတ္ဖို႔မလြယ္။

မေဟာ္သဓ ဇာတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ဘုရင္က ပညာရွိအမတ္ေတြကို ပညာနဲ႔ ဥစၥာဘယ္ဟာက ပိုအေရးပါသလဲဆိုတဲ့ အေမးကိုေမးဖူးတယ္။ က်န္တဲ့အမတ္ေတြကေတာ့ ဘုရင့္အလိုလိုက္ၿပီး ဥစၥာက သာတယ္ေျဖၾကတယ္။ ဘုရားေလာင္ မေဟာ္သဓကေတာ့ ပညာက သာတယ္လို႔ေျဖတဲ့အတြက္ ရာထူးခ်ခံရဖူးတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း အခက္ခဲနဲ႔ႀကံဳေတာ့ ပညာရွိမေဟာ္သဓကို ျပန္ေခၚၿပီး အနားမွာထားေစခဲ့ ဖူးတယ္ဆိုေတာ့။ ပညာကသာတယ္လို႔ ဘုရင္လည္း လက္ခံလိုက္ရတာေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ ပညာနဲ႔ အရာရာ မၿပီးေျမာက္နိုင္သလို။ ဥစၥာနဲ႔လည္း ထို႔အတူပါပဲ။ အဲဒီဇာတ္ေတာ္ထဲမွာကိုပဲ ပညာကသာပါတယ္လို႔ ေနာက္ဆံုးအားလံုးလက္ခံေပမယ့္ ဥစၥာတစ္စံုတစ္ရာရဖို႔ ပညာရွိမေဟာ္သဓကိုယ္တိုင္ အာဏာရွင္ဥစၥာရွင္ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္ႀကီးကို ခစားေနခဲ့ရတာပဲဆိုေတာ့ အဲဒီ ၂ ခုဟာမႏွိဳင္းယွဥ္အပ္တဲ့ ဟာေတြပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျမင္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာအဆံုး အမေတြအရက ပညာရယ္၊ ဥစၥာရယ္၊ ကုသိုလ္ရယ္ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳးရွာစရာရွိတာကိုး။ ဥစၥာလို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေကာင္းေသာေက်ာ္ေဇာသတင္းကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ။ ေငြေၾကးရေအာင္လုပ္တာ၊ အာဏာရေအာင္လုပ္တာ အားလံုးပါတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါအားလံုးလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ေတြပါပဲ။ ေျပာခဲ့တဲ့ သံုးမ်ိဳးလံုးက မက္ေမာစရာေတြပါပဲ။ သံသရာရယ္။ ဘ၀ရယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ႀကီးေတြနဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာ့ ကုသိုလ္ကံဆိုတာက ယခုဘ၀မွာတင္မက သံသရာ မဆံုးေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး အရိပ္သဖြယ္ေနာက္ကလိုက္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးေတြေပးတတ္လို႔ အခိုင္မာဆံုး ဥစၥာေပါ႔။ ပညာဆိုတာကေတာ့ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မႏွိပ္စက္နိုင္လို႔ ဘ၀တစ္သက္တာအတြက္လို႔ ေျပာနိုင္တဲ့ခိုင္မာမႈမ်ိဳးရွိတယ္ ဆိုနိုင္တာေပါ႔။ ဥစၥာဆိုတာကေတာ့ ဒီေန႔ျမင္ မနက္ျဖန္ေပ်ာက္ဆိုသလို ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးနဲ႔ အခ်ိန္မေရြးထၿပီး အဆက္အဆံလုပ္တတ္လြန္းလို႔ ခိုင္မာမႈအနည္းဆံုး ဆိုရေတာ့မွာေပါ႔။ အဲဒီခိုင္မာမႈရႈေဒါင့္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ ပညာက ဥစၥာထက္သာတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။

သတၱ၀ါအားလံုးတို႔တြင္ ကံသာလွ်င္အမိ ကံသာလွ်င္အဖရွိသည္။
ပညာဟူသည္ ျမတ္ေရႊအိုး။
ဥစၥဟူသည္မ်က္လွည့္မ်ိဳး။

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

ကိုရြက္ဝါေရ ေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြ၊ စကားေတြပါပဲ။ ဘုရားေဟာေလးလည္း သိရေတာ့ ပိုသေဘာက်မိသဗ်။
ေျပာအံုးမယ္။ ေသခ်ာေအာင္ မူရင္းစာအုပ္ကိုလည္း ျပန္ၾကည့္လိုက္ေသးတယ္။ သူေျပာခ်င္တာက (သူဆိုတာ မူရင္းစာေရးသူကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။) ပညာနဲ႔ စီးပြားကို ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားတာဗ်။ ခ်ိန္စက္တယ္လို႔ ဟုတ္ဘူးေလ။ ဘယ္ဟာက ပိုအေရးၾကီးလည္း အေျဖရွာဖို႔ ၾကိဳးစားတာ ဟုတ္ဟန္မတူပါဘူး။ ကိုရြက္ဝါေျပာသလို ပညာနဲ႔ စီးပြားကို သူလည္း ဂရပ္ဖ္ဆြဲၾကည့္ခ်င္ပံု ရပါတယ္။ သုေတသန လုပ္ၾကည့္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတာ ဟုတ္ပံုမေပၚပါဘူး။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဘယ္လိုမွီခိုလည္း ဘယ္လိုလိုက္ျပီး ေျပာင္းလည္းေနလဲ ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ၾကည့္တာထင္တယ္။
သူတို႕ေျပာခ်င္ေနတာက ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ ပညာေရးပါ။ ဒီေန႔ေခတ္ ပညာေရးဟာ စီးပြားေရးကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲေစသလဲ။ ဒီေန႔ေခတ္ စီးပြားေရးကေရာ ဒီေန႔ပညာေရးအေပၚ ဘယ္လိုသက္ေရာက္ေနသလဲ။ ဒါမ်ိဳးပါ။ အဓိက သူတို႔ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခုေခတ္မွာ ပညာဟာ အဓိက်လာျပီ။ ပညာမတတ္ရင္ေတာ့ လူ႔ေနာက္က်မယ္။ ခပ္နာနာေလးေျပာရင္ လူ႕ေအာက္က်မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပညာဟာ အသံုးခ်ပညာအဆင့္ပဲ ရွိေနပါတယ္တဲ့။ တကယ့္ ပညာအစစ္ဟုတ္ဟန္မတူဘူးလို႔ သူတို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ ထင္ပါတယ္။
ကိုရြက္ဝါေျပာတဲ့ ပညာဟာ (မေဟာ္သဓ အမတ္ၾကီးလို) ပိုင္းျခားသိျမင္ႏုိင္ျခင္း၊ အေမွာင္ခြင္းလို႔ အလင္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း အဲဒီလို ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပညာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြက သူတို႔အတြက္ အခုအရမ္းအေရးပါေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ ပညာဟာ သညာအဆင့္ပဲျဖစ္မယ္။ တကယ့္ အစစ္အမွန္ ပညာမဟုတ္ေလာက္ဘူးလို႔၊ ေတြးေနၾကတယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ သညာမွာအဆင့္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေနာက္က်ေနတယ္ ထင္တာပဲ။ အဲ.. ဒါမွမဟုတ္ ပိုသိေနတယ္ပဲ ေျပာရမလား။ (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပိုမသိတာ ေသခ်ာပါတယ္။) ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဘာသာတရားနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အဆံုးအမေတြ ရွိေနလို႔ပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ကံေကာင္းတာက ရွင္ေတာ္ေဂါတမရဲ႕ အယူမွာ သက္ဝင္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကရတာပါပဲ။ အခ်က္အလက္ျပည့္ စံုတယ္၊ သက္ေသျပႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ သိပၸံပညာမွာေတာင္ အခုအခ်ိန္က်မွ အသစ္ေတြေတြ႕ ႏိုဘယ္ဆုေတြယူေနသူေတြရဲ႕ အေတြးမ်ိဳးကို အရွင္ေဂါတမက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေလာက္တည္းက ေတြးခဲ့၊ ျမင္ခဲ့၊ ေဟာခဲ့ျပီးသြားျပီလို႔ ေျပာၾကတာပဲေလ။ သူတို႔ေတြရဲ႕ အေတြးေတြလည္း တကယ့္ပညာဆီကို ခ်ဥ္းကပ္ခ်င္ေနတာ ထင္ပါရဲ႕။
ကိုရြက္ဝါရဲ႕ အျမင္ေတြကိုေတာ့ သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆို ကိုုယ္ပိုင္အျမင္မွ မရွိပဲကိုး။ ေနာက္ထပ္ ေရးအံုးမယ့္ ကြန္မန္႔ေတြကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ျပန္ေဆြးေႏြးတာ ေနာက္က်ရင္သာ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ့္မွာက ပီစီသံုးဖို႔နဲ႔၊ အင္တာနက္သံုးဖို႔က အကန္႔အသတ္ေလးေတြ ရွိေနလို႔ရယ္၊ ေနာက္ျပီး နည္းလြန္းတဲ့ အသိေတြေၾကာင့္ရယ္ပါ။

တစ္ခုလည္းမွ်ေဝပါအံုးမယ္။ (ကူေရးေပးတာပါပဲ။ .... :D)
“မိလိႏၵပဥွာမွ ပညာ၏အဓိပၸါယ္”
“အရွင္ဘုရား၊ ပညာသည္ အဘယ္လကၡဏာ ရွိပါသနည္း။”
“မင္းျမတ္၊ ပညာသည္ ပိုင္းျဖတ္ျခင္းလကၡဏာ ရွိ၏။ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္း လကၡဏာလည္းရွိ၏။”
“အရွင္ဘုရား၊ အဘယ္သို႔ ပိုင္းျဖတ္ျခင္းလကၡဏာ ရွိပါသနည္း။”
“မင္းျမတ္၊ အဝိဇၹာအေမွာင္ကို မႈတ္လြင့္ဖ်က္ဆီးႏိုင္၍ ပိုင္းျဖတ္ျခင္း လကၡဏာဟု ဆိုပါသည္။”
“အရွင္ဘုရား၊ အဘယ္သို႔ ထြန္းလင္း ေတာက္ပျခင္း လကၡဏာရွိပါသနည္း။”
“မင္းျမတ္၊ ဝိဇၹာအလင္းကို ျဖစ္ေပၚေစ၍ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္း လကၡဏာဟု ဆိုပါသည္။”
“အရွင္ဘုရား၊ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္လွပါေပ၏။”
(မိလိႏၵပဥွာက်မ္း၊ မဟာဝဂ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

ဆရာေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ “ပညာ၊ ပညာေရးႏွင့္ စိန္ေခၚၾကသူမ်ား” စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄မွ ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။

ကိုရြက္ဝါရဲ႕ ကြန္မန္႔ အရွည္ၾကီးကို ေသခ်ာျပန္ေျဖေပးလိုက္ ေၾကာင္းႏွင့္ ေန႔လည္စာ အစားေနာက္က် သြားေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။.....။

ရြက္၀ါ said...

၂။ ပညာဘိဇနက္အခန္း
ဒီအခန္းမွာေတာ့ ပညာကို အဓိကအက်ဆံုးေသာ ထုတ္လုပ္ေရး အရင္းျမစ္အျဖစ္နဲ႔ သတ္မွတ္လာတဲ့အေၾကာင္း၊ ပညာဘိဇနက္ မွာ စီးပြားေရးသမားေတြ မ်က္ေစ့က်လာေၾကာင္းေတြ ေျပာထားတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ပညာေရးကိုေစ်းကြက္ေဘာင္သြင္းျခင္းနဲ႔ နိုင္ငံေရးဇတ္သြင္းျခင္းကို ပညာရႈင္ေတြစိတ္ပူလာတယ္တဲ့။

တကယ္ေတာ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး စတာေတြဟာ ဘာမွခြဲျခားလို႔မရပါဘူး။ ဆက္ေျပာရရင္ လူ႔အခြင့္ေရးေတြပါ ပါလာေတာ့မယ္။ အခုေျပာခဲ့တဲ့ အားလံုးေသာ အေရးေတြက လူသားေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္လို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ခ်င္းလည္း ဆက္ႏြယ္ေနၾကလို႔ ခြဲျခားလို႔ မရနုိင္ပါဘူး။

အခုေဆာင္းပါးထဲမွာ ေျပာထားတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ထိပ္တန္းေရာက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ တကၠသိုလ္၊ တိပ္တန္းေရာက္ေနတဲ့ ဘာသာရပ္ဆိုတာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းရနိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြေၾကာင့္ ထိပ္တန္းေရာက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းဆိုတာလည္း လစာ၀င္ေငြျမင့္တာကိုပဲ ေျပာၾကတာမ်ားပါတယ္။ စီးပြားနဲ႔ အာဏာဆိုတာ လူတိုင္းမက္တဲ့ အရာေတြပါ။ အဲဒီသဘာ၀က ေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္လို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ ေသျခာစဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ဆရာဆိုတဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္က ေငြလိုခ်င္လို႔ သင္တန္းေပးေနတာပါ။ လူမ်ားမ်ားလာမတတ္တဲ့ သင္တန္း၊ ေငြမ်ားမ်ား မရနိုင္တဲ့ သင္တန္းကို ဘယ္လို အာဏာပါ၀ါ အကူအညီနဲ႔၊ ဘယ္လိုေငြေၾကးအကူညီနဲ႔ ဖင္ထိုင္ဖြင့္လစ္ေပးနိုင္ၾကမွာလဲ။

စီးပြားရွာမေပးနိုင္တဲ့ နိုင္ငံကို ဦးမေဆာင္နိုင္ေလာက္တဲ့ ေက်ာင္းထြက္ေတြကိုသာ ေက်ာင္းတိုင္းက ေမြးထုတ္ေပးေနမယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီနိုင္ငံရဲ႕ေရွ႕ေရးကမေတြးရဲေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ ေစ်းကြက္ေဘာင္၀င္ေအာင္လုပ္တာဟာ စီးပြားအလြယ္တကူရွာနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္လို႔ လုပ္ရမွာပါပဲ။ နိုင္ငံေရးဇတ္သြင္းတယ္ဆိုတာကလည္း အာဏာရွာနိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္လို႔ သြင္းရမွာပါတယ္။

အဲလိုဆိုေတာ့ ပညာရွင္ေတြက မပူသင့္တာကို ပူသလိုျဖစ္ေနတာေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ေျပာရရင္ သူတို႔က ဘာသာေရး အေတြးမပါလို႔ ျပႆနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မရႈျမင္တတ္ရာကေန အေျဖမေတြ႔ျဖစ္ေနတယ္လို႔ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပထမ ကြန္မန္႔မွာေျပာခဲ့သလိုေပါ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြရွာသင့္တာက ကုသိုလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ သံုးမ်ိဳးပါ။ ပညာေနာက္ပဲ တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနေန၊ ဥစၥာေတြ အာဏာေတြေနာက္ပဲ တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနေန ဒါဟာအျပစ္မရွိပါဘူး။ ကုသိုလ္ရွာဖို႔ေမ့ေနရင္သာ အျပစ္ပါ။ စီးပြားနဲ႔ အာဏာအတြက္ လုပ္ေနရင္း သူတပါးကို ထိခိုက္လာတယ္၊ မိမိကိုယ္တိုင္တြက္လည္း အကုသိုလ္ေတြ အဆစ္ရလိုက္တယ္ဆိုရင္ ေတာ့အျပစ္ေျပာရမွာပါ။

ဒီေတာ့ အထက္ကအျပစ္ေတြမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုပညာေရး စနစ္မ်ိဳးျဖစ္သင့္လဲေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တဲ့ အေျဖေလးကို ေျပာပါရေစ။
၁) ကုသိုလ္/ အကုသိုလ္ဆိုတာေတြကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေအာင္သင္ေပးရမွာပါ။
၂) ကုသိုလ္ကံေတြရဲ႕အက်ိဳး (အကုသိုလ္ကံေတြရဲ႕ အျပစ္) ကိုေသျခာနားလည္ေအာင္ သင္ေပးရမွာပါ။
၃) ေလာကကိုေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့ တရား ၂ ပါးျဖစ္တဲ့ အကုသိုလ္ကံ မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ရွက္တတ္ေအာင္/ ေၾကာက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမွာပါ။

အခုကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ ၃ ခုကိုေကာင္းေကာင္းေပးၿပီးသြားရင္။ အထက္ကေျပာခဲ့တဲ့စိုးရိမ္စရာေတြမရွိနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကံေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါေျပာလို႔ တရားေဟာေနတယ္၊ သာသနာျပဳေနတယ္လို႔ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိသမွ်ကို ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိတဲ့ ဗဟုသုတအကူအညီနဲ႔ ပညာေရးျပႆနာ အေျဖရွာၾကည့္တာပါ။ ဘုရားေဟာျဖစ္လို႔ လက္မခံခ်င္ဘူးဆိုရင္( ဘာသာျခားေတြအတြက္ ေျပာတာပါ။ ) အိႏၵိယနိုင္ငံက ေရွးပညာရွိတစ္ေယာက္ စကားလို႔ သေဘားထားၿပီးေတြးၾကည့္ပါ။ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတာေပါ႔။

ပညာေရးးကို ေစ်းကြက္ေဘာင္သြင္းတာ၊ နိုင္ငံေရးဇာတ္သြင္းတာ စိုးရိမ္သူေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတဲ့ ခပ္ဆင္ဆင္ျပႆနာတစ္ခုကို ေျပာပါရေစ။ "အနုပညာသည္ ျပည္သူအတြက္/ အနုပညာသည္ အနုပညာအတြက္" တဲ့။ အဲဒီထဲမွာလည္း တခ်ိဳ႕အနုပညာသမားေတြက အနုပညာကို အသံုးခ်ၿပီးပရိတ္သတ္ အလိုကိုပဲလိုက္ေတာ့ အနုပညာျပက္စီးသြားနိုင္တယ္ေပါ႔။ အဲဒါကိုစိုးရိမ္ၾကတယ္ေပါ႔။ တကယ္တမ္းကေတာ့ ျပည္သူအတြက္ပဲျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ျပည္သူအလိုမွ မလိုက္နိုင္ရင္ ျပည္သူကမွ အားမေပးရင္ ဘယ္ခြန္အားနဲ႔ အဲဒီပညာရပ္က ရပ္တည္ရမွာလဲ။ အဲဒီပညာရပ္သား ေျပာက္သြားရင္ အနုပညာအတြက္လို႔ ရည္ရြယ္စရာ အနုပညာပါ မရွိျဖစ္သြားပါဦးမယ္။

ျပည္သူ႔အလို လိုက္တယ္ဆိုရာမွာေတာ့ ျပည္သူက ခ်စ္ေစခ်င္တိုင္း ခ်စ္ျပ၊ ၾကမ္းေစခ်င္တိုင္း ၾကမ္းျပ၊ လြမ္းေစခ်င္တိုင္း လြမ္းျပ။ လုပ္ေနရင္ေတာ့ ေရာင္းအားေတြေကာင္းၿပီး ေငြေတြရခ်င္ရၾကမွာေပါ့။ ျပည္သူအတြက္ တာ၀န္မေက်ဘူး သူ႔ဖန္တီးမႈေတြလည္း တာရွည္မခံနိုင္ဘူး အဲလိုပဲေျပာခ်င္တယ္။ ျပည္သူအတြက္လို႔ဆိုေပမယ့္ အလိုလိုက္မႈေလးထဲကေန ပညာေပးမႈပါရမယ္/ သိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာေတြဆိုရင္ သတိေပးမႈပါရမယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕အလိုကို လိုက္ရင္းကေန ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ ပညာ၊ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ ကိုယ္သတိထားေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ ၫွပ္ထည့္ေပးရမယ္။

အခုပညာေရးျပႆနာမွာလည္း လူထုကလိုခ်င္ေနတဲ့ စီးပြားရွာနည္း၊ အာဏာရွာနည္းေတြေပးေနရင္းက အဲဒီကေန တစ္ဆင့္ေဘးထြက္ ဆိုးႀကိဳးေတြျဖစ္မလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ေလးသံုးခ်က္ကို ၫွပ္ထည့္ေပးရမယ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ္စဥ္းစားမိတဲ့ ဒီအခန္းအတြက္အေျဖပါပဲ။

// ပထမကြန္မန္႔မွာတုန္းက ခ်ိတ္ဆက္နဲ႔ ခ်ိန္စက္ကို မွားဖတ္မိသြားတယ္။ ေကာ္မန္႔က ပို႔စ္နဲ႔ အံမ၀င္သလိုျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳးစားပမ္စား ရိုက္ထားတာျဖစ္လို႔ မဖ်က္လိုက္ပါနဲ႔လို႔ ေမတၱာရပ္ပါတယ္။ အမွားအတြက္လည္းေတာင္းပန္ပါတယ္။//

ဘလူးဖီးနစ္ said...

စာေရးသူနွင္႔ ကြန္မန္႔မွ ေဆြးေႏြးထားၾကသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စဥ္းစားစရာေတြ ရသြားပါတယ္ဗ်ာ။

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

ကိုရြက္ဝါ။
ဟိုတရက္တုန္းက အခန္း(၂)ကို ေပးထားတဲ့ ကြန္မန္႔ကို ေသခ်ာျပန္ေရးထားတာ။ ပ်က္ကုန္တယ္ဗ်ာ။ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အခုက်ေတာ့ ထပ္ရိုက္ရေအာင္လည္း စိတ္က မပါျဖစ္ေနတယ္။ ထားေတာ့၊ နည္းနည္းေတာ့ ေျပာရအံုးမွာပဲ။
ပညာေရးကို ေစ်းကြက္ေဘာင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ သြင္းျခင္း ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ ျဖစ္သင့္တယ္။ အေကာင္းဆံုးေတြရခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုရြက္ဝါေျပာတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို ထပ္ထည့္ရမွာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကိုရြက္ဝါက ဗုဒၶအဆံုးအမမွာ တည္တဲ့လူဆိုေတာ့ တရားေဟာသလိုျဖစ္သြားတာပါ။ သူတို႔ (အေနာက္ႏိုင္ငံသား၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဘာသာျခားေတြအတြက္)ဆိုရင္ Ethics လို႔ေျပာရမွာေပါ့။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာေတြပါ။ သူတို႔ဆီမွာလည္း အခုေနာက္ပိုင္း အဲဒီကိစၥကို အေရးတၾကီး ထည့္စဥ္းစားလာေနၾကပါျပီ။ ကိုရြက္ဝါေပးလိုက္တာ ေကာင္းတဲ့အျမင္ပါပဲဗ်ာ။
တစ္ခုရွိတာက သံသယနဲ႔ ေစာင့္ၾကည္သူေတြ အေၾကာင္းပါ။
သူတို႔ေျပာခ်င္တာက နည္းပညာေပါက္ကြဲမႈနဲ႔အတူ ပညာေရးကို ေစ်းကြက္အသြင္ေျပာင္းျခင္းေတြဟာ ေအာင္ျမင္မလား၊ မေအာင္ျမင္ဘူးလားကိုပါ။ ေပးသြားတဲ့ ဥပမာႏွစ္ခုအနက္ DOT-COM MARKET ဆိုတဲ့ I-T BASE MARKET ေတြဟာ နည္းပညာအားကိုးနဲ႔ စီးပြားေရးကို ၂၀ရာစုကုန္နဲ႔ ၂၁ရာစုဦးပိုင္း ႏွစ္ေတြမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အစပိုင္းမွာ သူတို႔ေတြးခဲ့သလို စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို ဦးေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနနဲ႔ပဲ ရပ္တည္ေနပါေတာ့တယ္။ သူရဲ႕ ေစ်းကြက္က်ဆင္းမႈကလည္း နည္းပညာေၾကာင့္ပါပဲတဲ့။
ေနာက္တခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္သြင္းျခင္း မွာလည္း ေပးထားတဲ့ ဥပမာက ကမာၻေက်ာ္ အျဖစ္မပ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၉ - ၁၁ အေရးအခင္းပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ တကၠသိုလ္အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းလာတက္ေနသူ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားေတြမွာ အမ်ားစုက အာရွနဲ႔ အေ႔ရွအလည္ပိုင္းက ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္တယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရဆိုရင္ အေနာက္နဲ႔ အလြမ္းသင့္သူ နည္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္က ပိုရႈပ္ေထြးပါမယ္။ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားသူေတြ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြ လက္ထဲ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြ ေရာက္ကုန္တာရယ္၊ ပညာေရးကို သူတို႔အျမင္နဲ႔ ျပဳျပင္တာေတြပါ။
အထက္က ဥပမာေတြကို ေသခ်ာေတာ့ မေဆြးေႏြးႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္မွာထင္တာကေတာ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္။ သတိထားၾကပါဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ (သံသယနဲ႔) ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာပါ။ ပညာေရးကို ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္တင္းဖို႔ လမ္းရွာေနၾကတာ ၾကိဳးစားေနၾကတာ ျဖစ္မွာပါ။
ကိုရြက္ဝါ ေျပာထားတဲ့ အခ်က္ေတြဟာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အဲဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေနပဲ (ကိုယ္က်င့္သိကၡာပိုင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္) ပညာေရးကို တိုးတက္ေစသင့္ေၾကာင္းပါ။

အေတြးေတြမွ်ေဝတာ ေက်းဇူးပါ။…..။

ရြက္၀ါ said...

၃။ ငယ္ရုပ္လူႀကီးအခန္း
ဒီအခန္းမွာေတာ့ ကေလးေတြဟာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ စာေတြအရမ္းလုပ္ရတယ္။ စာအုပ္ေတြ ကြန္ျပဴတာေတြကို အေဖၚလုပ္ၿပီး ေန, ေနရတယ္။ ပညာရွာတာနဲ႔ မအားနိုင္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး ကေလးေတြဟာ ကေလးငယ္ဘ၀ေတြ၊ မိခင္ရဲေႏြးေထြးတဲ့ရင္ခြင္ေတြ ေျပာက္ကုန္တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့့ ဥပဓိရုပ္မမွန္၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္က်န္းမာေရးေတြကိုပါထိခိုက္လာေစတယ္ေပါ႔။ လူငယ္ဘ၀မွာ ႀကည္နူးခ်ိန္မရွိျဖစ္လာတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က သူငယ္ခ်င္းေတြကို မိတ္ေဆြလိုမျမင္ပဲ ၿပိဳင္ဘက္လိုျမင္လာတယ္။ အတၱဗဟိုျပဳ လူငယ္ေလးေတြ ျဖစ္လားၾကတယ္။ ဒီေတာ့လည္း စိတ္ပူစရာျဖစ္လာတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာကေတာ့ ဒီျပႆနာမွာလည္း ဘာသာေရး အေတြးအေခၚေလးေတြ မပါရင္ေတာ့ မေျပလည္နိုင္ပါဘူး။

အေစာပိုင္းျပႆနာေတြက အသက္ရြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ သင့္တင့္တဲ့ စာၾကည့္ခ်ိန္၊ ကစားခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ မိဘအစရွိတဲ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈကို ေပးစြမ္းနိုင္သူတစ္ဦးဦးနဲ႔ အတူေနခ်ိန္ စသျဖင့္ သင့္ေတာ္သလို သတ္မွတ္ေပးနိုင္မယ္ဆိုရင္ ေျပလည္နိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိဘေတြလည္းရွိတယ္ ကေလး စိတ္၀င္စားတာမ၀င္စားတာ၊ ခရီးေရာက္တာမေရာက္တာ နားမလည္ဘဲ စာေတြပဲ ဇြတ္အတင္းက်က္ခိုင္း။ အတန္းထဲမွာ အမွတ္ မေကာင္းရင္ အိမ္မွာဖိအားေပး။ ကေလးရဲ႕ခံစားမႈကို နားလည္မေပးဘဲ အဲလိုေတြလုပ္ေတာ့ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြႀကံဳေတြ႔ရတာေပါ႔။ တခ်ိဳ႕မိသားစုေတြက်ေတာ့လည္း ကေလးကိုယ္တိုင္က ၿပိဳင္ဖက္ကို အနိုင္က်ဲခ်င္တာနဲ႔ ေန႔ေရာညပါ စာေတြလုပ္။ စိတ္ေတြက နိုင္ခ်င္ေဇာေတြဖိစီး။ လူကလည္း အိပ္ေရးမ၀ေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္း။ အဲလိုေတြျဖစ္တတ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြေလာက္က ကေလးမိဘေတြကို ပညာေပးတာေလးေတြ လုပ္ေပးနိုင္ရင္ ကာကြယ္လို႔ရပါတယ္။ မိဘက ကေလးကို လိုအပ္သလို ႏွစ္သိမ္႔တတ္ရမယ္။ ကေလးဘာေတြကို အရမ္းစိတ္၀င္စားေနလဲ ဘယ္လိုေလးေျပာၿပီး ဘယ္ဘက္ကိုပါေအာင္ စည္းရံုးသင့္သလဲ၊ စသျဖင့္ေလးေတြကို သိထားရင္ စိတ္ပူစရာမရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့လည္း စာသင္ခန္းထဲမွာ အၿမဲပထမရေနသူသာ ဘ၀မွာ ထိပ္တန္းေရာက္သူေတြဆိုတဲ့ နိယာမမ်ိဳးကလည္း မရွိပါဘူး။

ဒီအခန္းမွာ အဆိုးဆံုးျပႆနာက လူငယ္ေတြဟာ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္က သူငယ္ခ်င္းေတြကို မိတ္ေဆြလို မျမင္နိုင္ပဲ ၿပိဳင္ဖက္ေတြလိုၾကည့္ျမင္လာတဲ့၊ အတၱဗဟိုျပဳ လူငယ္ေလးေတြ ျဖစ္လာၾကတဲ့ကိစၥပါ။ တစ္လမ္းတည္း ေလွ်ာက္ေနသူေတြ အခ်င္းခ်င္း အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာမယ္၊ ကိုယ္ကသာေရွ႕ အသာစီးရခ်င္ၾကမယ္ ဆိုတာကေတာ့ လူ႔သဘာ၀ပါ။ အဲဒီသဘာ၀ေလးကလည္း လူ႔အတၱ အေျခခံကေန လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖာက္ဖ်က္ပစ္လို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ အဲဒီစိတ္ေလးေတြကေတာ့ လူတိုင္းမွာ ရွိေနမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကို ဗဟိုျပဳလာရင္ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ေရာ မိမိကိုယ္တိုင္တြက္ပါ အႏၵရာယ္မ်ားလာနိုင္တာေပါ႔။ အနိုင္ရလိုမႈအတြက္ မတရားနည္းေတြ သံုးလာနိုင္တာေပါ႔။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအေျခအေနထဲကမွ ရိုးသားတဲ့ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ိဳးနဲ႔ အနိုင္အတြက္ႀကိဳးစားေအာင္၊ တရား၏/ မတရား၏ နားလည္ေအာင္၊ အနိုင္နဲ႔ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ တစ္ဖက္က အရံႈးသမားကို ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး ရိုးသားတဲ့ အားေပးစကားေျပာတတ္ေအာင္၊ အရံႈးနဲ႔ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါလည္း နိုင္သူေနရာမွာ ကုိယ္တိုင္၀င္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္နဲ႔ ၀မ္းသာတတ္ေအာင္ မုဒိတာပြားတတ္ေအာင္ သင္ေပးလိုက္ရပါမယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ေျပာေနၾကတဲ့ ရိုးသားတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔၊ အနိုင္အရွံဳးအေရးမႀကီး ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းသာ အဓိကတို႔၊ စစ္မွန္တဲ့ အားကစား စိတ္ဓာတ္တို႔ ဆိုတာေတြလည္း အဲဒီျပႆနာကို ေျပလည္နိုေစမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ဘာသာျခားေတြမွာလည္း ဒီကိစၥနဲပတ္သက္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖေတြရွိနိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာ အဆံုးအမေတြမွာေတာ့ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္နာက်င္ေအာင္ ေစာ္ကားေနသူကိုေတာင္ ငါ့အတြက္သည္း ခံျခင္းပါရမီ ျဖည့္ဆည္းခြင့္ရေအာင္ကူညီသူ ပါရမီျဖည့္ဖက္အျဖစ္ သေဘာထားတတ္ဖို႔ သင္ေပးထားပါတယ္။ ရန္သူကိုေတာင္ ေမတၱာထားတတ္ေအာင္ သင္ေပးထားတယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ႔။ အဲလိုဗဟုသုတနဲ႔ လက္ေတြ႔က်င့္ႀကံနည္းေလးေတြကို ပညာေရးစနစ္က ေပးနိုင္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အခုအထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြလည္း ေျပလည္သြားမွာပါ။ အစိုးရပညာေရး စနစ္က အဲဒီအသိပညာေတြ မေပးနိုင္ဘူး ဆိုေပမယ့္ မိဘေတြက ဘာသာေရးဗဟုသုတေတြ လိုက္စားမယ္ဆိုရင္လည္း လိုအပ္တဲ့ အသိပညာေတြကို ကိုယ့္ကေလးကိုယ္ေတာ့ ေပးနိုင္ၾကပါတယ္။ အဲလိုဂရုတစိုက္နဲပ ပညာေပး ခံရတဲ့ကေလးက အတန္းထဲမွာ အမွတ္ေကာင္းဆံုး ေတာ့ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာေပါ႔။ ဒါေပမယ့္ စိတ္က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ႔ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို ရန္သူလို႔ၾကည့္တတ္တဲ့၊ အတၱဗဟိုျပဳသူ ျဖစ္မလာဘူး ဆိုတဲ့ ရလဒ္ကလည္းတန္ဖိုး မျဖတ္နိုင္ေအာင္ပါပဲ။

// ကိုသုခမိန္ေရ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဗုဒၶအဆံုးမမွာ တည္သူလို႔ေျပာလိုက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခါင္းႀကီးသြားတယ္။ ေလ့လာသူလို႔ဆိုရင္ ပိုမွန္မွာပါ။ ေလ့လာၿပီးသမွ် (တကယ္ေတာ့ နည္းနည္းေလးပါ) ကိုလည္း ကိုသုခမိန္တို႔ စာထဲကလို သညာျဖစ္နဲ႔ မွတ္သားထားတာေတြသာ မ်ားပါတယ္။ သိသေလာက္ မလိုက္နာနိုင္ေသးသူဆိုတာလည္း ၀န္ခံပါရေစ။ ကိုသုခမိန္ေျပာတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ ဥပမာေတြမွာ ေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ေတာ့ဘူး။ ဘာကိုဆိုခ်င္လဲ ဖမ္းလို႔မမိဘူး။ နိုင္ငံေရး ဇတ္သြင္းတဲ့ အခန္းကေတာ့ရွင္းပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ ဥပမာလည္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အႀကမ္းဖက္သမားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူစရာ ျပႆနာအျဖစ္ ပညာေရးစနစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ခံရတဲ့ သေဘာေပါ႔။ အဲဒိျပႆနာက ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ေလာက္ေအာင္ မႀကီးပါဘူး။ ပညာေရးစနစ္ကေန အၾကမ္းဖက္လိုသူေတြကို ေမြးမိသြားတဲ့ ျပႆနာမွ မဟုတ္တာ။ အၾကမ္းဖက္လိုသူေတြကို ပညာေပးမိသြားရာက ျဖစ္လာတာဆိုေတာ့ တကၠသိုလ္တို႔ ေက်ာင္းတို႔ ၀င္ခြင့္မွာ အဲလိုလူေတြပါမလာေအာင္ စီစစ္တဲ့နည္းေလး သံုးသင့္တာေပါ႔။ အဲဒီကိစၥကို ဖိဖိစီးစီးလုပ္နိုင္ရင္ ဒီျပႆနာလည္း အတိုင္းတာတစ္ခု ေအးသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လာအားေပးတဲ့ ဘလူးဖီးနစ္ ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။//

တာတူး(၀ါ) အေမ့ခံလူတစ္ေယာက္ said...

ကိုဗာဘိုေရ စာေၾကြးလာဆပ္တာပါ။
ပညာေရး အေၾကာင္းေျပာေတာ့ မွန္တာေျပာရရင္ နဲနဲေတာ့ လက္တြန္႕တယ္။
က်ေနာ္သိတာေလးက တကယ့္ကို နဲနဲေလးဆိုေတာ့ ေျပာရတာ အားမရတာလည္း ပါတာေပါ့ဗ်ာ။
ျပီးေတာ့ တင္ျပသူ ေဆြးေႏြးသူေတြေရးတာကိုဖတ္ျပီး အားငယ္မိတယ္လို႕လည္း ၀န္ခံပါတယ္။
က်ေနာ္စေတြးတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဘာေၾကာင့္ ပညာေတြ သင္သလဲဆိုတာကိုပါ။
ျမန္မာျပည္ရဲ့ လက္ရွိပညာေရးက အားလံုးသိေတာ္မူတဲ့အတိုင္းစံမ၀င္၊ သံုးမရ အခ်ိန္အလဟသျဖဳန္းတီး
ျမီးေကာင္ေပါက္ေတြကို လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တြန္းပို႕တဲ့ သံသရာက လည္ေန ရွည္လ်ားေပါ့ဗ်ာ ။
က်ေနာ့္္သူငယ္ခ်င္း ငါးတန္းသင္ရတဲ့ ဆရာ က မူလတန္းက တက္လာတဲ့ ကေလးေတြကို စိတ္ညစ္လို႕ညည္းတယ္။
အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္က ပထမႏွစ္သင္တဲ့ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းက ငါတို႕ပညာေရးက အခ်ိတ္အဆက္ မမိဘူးလို႕ညည္းတယ္။
အေျခခံ ပညာေရးက သင္လိုက္တာရယ္၊ အဆင့္ျမင့္က သင္ရိဳးညႊန္းတမ္းရယ္က စင္ကတစ္ျခား အရံုကတစ္ျခား
လြဲေနတဲ့ ဘူးပင္ေတြလိုပါပဲ။ ဆက္စပ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အားထုတ္ေနရတာေတြ႔ရတယ္ ။
ကေလးေတြကလည္း ဆယ္တန္းသာေအာင္လာတယ္ ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္တယ္
ဆိုတာကို တိတိက်က် သိသူကလည္း နည္းတယ္ထင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္၀င္ ဘာသာရပ္ေတြမွာပဲ စုျပဳံတိုးေနၾကတာကိုေတြ႕ရတယ္။
အဲဒီေတာ့ ထြန္းေပါက္ သင့္သေလာက္ မထြန္းေပါက္ဘူးေပါ့ ။ ျပီးေတာ့ သင္ရိဳးညႊန္တမ္း၊
သင္ေထာက္ကူပစၥည္း စတာေတြကလည္း အားနည္းလြန္းတယ္။ ျပီးေတာ့ စာေမးပြဲေတြကလည္း
ကိုဗာဘို တင္ျပခဲ့သလို အေရအတြက္ကို အဓိကထား ခ်ည္းကပ္ေတာ့ အရည္အေသြးက က်လာလိုက္တာ
ခုဆို စာတတ္ေပတတ္ေလးေတြ ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ားႏွံ႕လို႕။ ခက္တာက ပညာတတ္ရွားလာတယ္။
ရွိတာေတြကလည္း ေတာအထပ္ထပ္၊ ေခ်ာင္အသြယ္သြယ္မွာ။
ေပါင္းတတ္သင္းတတ္တဲ့ ပညာက တကယ္အသံုး၀င္ေနတဲ့ေခတ္မွာ ပညာတကယ္တတ္သူကလည္း
မြဲမေနခ်င္ၾကေတာ့ ပညာနဲ႕ ထမင္းစားဖို႕ ေမြးရပ္ကိုစြန္႕တယ္။
အဲ ဦးေႏွာက္ယိုစီးတယ္ေျပာေျပာေနလိုက္ၾကတာ ခုဆို က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာေတြက ဦးေႏွာက္ကေန လုပ္အားကိုေတာင္
အဆင့္က်လာျပီ ။ ခုထိေတာ့ ပညာေရးက တကယ္တတ္လာေအာင္ သင္ဖို႔ျပင္မယ့္ပံု မေပၚေသးပါဘူးဗ်ာ။
ရင္ေတာ့ တကယ္ေလးတယ္ ။ နဲနဲ အဆိုးျမင္လြန္းတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါဗ်ာ။
ရန္ကုန္က မဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ားကိုျမင္ျပီးေရးသားထားမွဳ႕ပါ။